مقالات آمار

نقش آمار در پژوهشهای علمی

 

موضوع آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیمهای منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی.
با توجه به مراحل اساسی یک تحقیق علمی، که در بخش قبل آمد، آشکار است که آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به کار می رود.
alt
به ویژه، در مرحله جمع آوری اطلاعات، آمار راهنمای محقق در انتخاب روشها و وسایل مناسب برای جمع آوری داده های اطلاعاتی است. این راهنمایی، مشتمل است بر تعیین نوع و میزان داده ها، به طوری که نتیجه های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها را بتوان با درجه دقت مورد نظر بیان کرد.
در زمینه هایی از مطالعات که انجام آزمایشها پرخرج است، نوع و مقدار داده های لازم برای به دست آوردن نتیجه هایی که از میزان اعتبار مطلوب برخوردار باشند، باید به دقت از قبل تعیین شود. در زمینه های دیگر نیز، این امر از لحاظ اعتبار نهایی و مؤثر بودن نتایج حاصل از تحلیل داده ها، اهمیت دارد.
شاخه ای از آمار که با طرح ریزی آزمایشها و گردآوری داده ها سر و کار دارد، طرح آزمایش یا طرح نمونه گیری نامیده می شود. در مراحل بعد از گردآوری داده ها، نیاز بیشتری به روشهای آماری وجود دارد.
دسته ای از این روشها برای خلاصه کردن اطلاعات موجود در داده ها طرح ریزی می شوند تا توجه ما روی ویژگی های مهم داده ها متمرکز گردد و جزئیات غیر ضروری کنار گذاشته شوند.
دسته مهمتری از روشها، در تجزیه و تحلیل داده ها، برای استخراج نکات کلی و استنباطهایی درباره پدیده تحت مطالعه به کار می روند.
آن دسته از روشهای آماری که با تلخیص و توصیف ویژگیهایی برجسته داده ها سر و کار دارند، در مبحث آمار توصیفی قرار می گیرند. برخلاف گذشته، امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از حوزه فعالیت هایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار می گیرند.

در زمان حاضر، قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات به انجام محاسباتی روی داده ها، و ارزیابی معلومات تازه ای که از این اطلاعات به دست می آید. این قسمت از قلمرو آمار را آمار استنباطی ، و روشهای مربوط به آن را استنباط آماری می نامند.
alt
استفاده از این روشها پایه ای برای استدلال به دست می دهد تا بتوانیم واقعیات مشاهده شده را به طور منطقی تعبیر نماییم، تعیین کنیم که این واقعیات تا چه حدی مدل مفروضی را تأیید، یا آن را نقض می کنند، و پیشنهادهایی برای اصلاح نظریه موجود، و یا شاید طرح ریزی تحقیقات دیگری، ارائه دهیم.
قسمتهای مختلف آمار که در فوق ذکر شدند، مباحث کاملاً مجزایی نیستند که هر یک از آنها برای استفاده در یکی از مراحل تحقیق در نظر گرفته شده باشند. بلکه مجموعه به هم پیوسته ای از فعالیتهایی را تشکیل می دهند، به طوری که روشهایی که در یک قسمت به کار می روند، ارتباط زیادی با روشهای مورد استفاده در قسمتهای دیگر دارند.
برای تصمیم گیری راجع به چگونگی فرایند و میزان جمع آوری داده ها، باید درکی از روشهای استنباطی که در نظر داریم به کار بریم، و نیز توانایی استنباط مطلوب، داشته باشیم. از طرف دیگر، روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج، به شدت به فرآیند مولد داده ها بستگی دارند.

منبع:سایت آمار برای همه

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن