نثر کهن ایران

آداب طعام خوردن

تیم لذت خرید
برنج

اول دست و دهن و بینی پاك كند، آنگاه به كنار خوان حاضر آید، و چون بر مائده بنشیند به طعام خوردن مبادرت نكند الا كه میزبان بود و دست و جامه آلوده نكند، و به زیادت از سه انگشت نخورد، و دهن فراخ باز نكند، و لقمه بزرگ نكند، و زودتر فرو نبرد و بسیار نیز در دهن نگاه ندارد، بلكه اعتدال نگاه دارد، و انگشت نلیسد، و به الوان طعام نظر نكند و طعام نبوید و نگزیند، و اگر بهترین طعام اندك بود بدان ولوع ننماید، و آن را بر دیگران ایثار كند، و دسومت [به ضم دال و فتح میم یعنی چربی] بر انگشت بنگذارد، و نان و نمك‌تر نكند، و در كسی كه با او مؤاكله كند ننگرد، و در لقمه او نظر نكند و از پیش خود خورد، و آن چه به دهن برد مانند استخوان و غیر آن، بر نان و سفره ننهد، و اگر در لقمه استخوان بود چنان از دهن بیفگند كه كسی وقوف نیابد.

و آن چه از دیگری منفر یابد ارتكاب نكند[آنچه دیگران ازان بی زارند انجام ندهد]، و پیش خود چنان دارد كه اگر كسی خواهد كه بقیت طعام او تناول كند از آن متنفر نشود، و چیزی از دهان و لقمه در كاسه و برنان نیفگند.

و پیش از دیگران به مدتی دست باز نگیرد، بل اگر سیر شده باشد تعللی می‌آرد تا دیگران نیز فارغ شوند، و اگر آن جماعت دست بازگیرند، او نیز دست بازگیرد و اگر چه گرسنه بود؛ مگر در خانه خود یا به موضعی كه بیگانگان نباشند، و اگر در میان طعام به آب حاجت افتد به نهیب نخورد، و آواز از دهن و حلق بیرون نیارد، و چون خلال كند با طرفی شود و آن چه به زبان از دندان جدا شود فرو برد، و آن چه به خلال بیرون كند به موضعی افگند كه مردم [را] نفرت نگیرد، و اگر در میان جمعی بود در خلال كردن توقف كند، و چون دست شوید در پاك كردن انگشتان و اصول ناخنان جهد بلیغ نماید و همچنین در تنقیه [پاک کردن]لب و دهن و دندانها؛ و غرغره نكند، و آب دهن در تشت نیفگند، و چون آب دهن بریزد به دست بپوشد، و در دست شستن سبقت نكند بر دیگران، و اگر پیش از طعام دست شویند، شاید كه میزبان سبقت كند بر دیگر حاضران در دست شستن.


خواجه نصیر طوسی

مکان تبلیغات شما
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن